Privacy Verklaring

Inleiding
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van alle werknemers en opdrachtnemers van Southfields B.V. In deze Privacy Verklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens
Southfields verwerkt de persoonsgegevens van haar werknemers en opdrachtnemers ten behoeve van de totstandkoming en uitvoering van een met de werk- of opdrachtnemer gesloten overeenkomst. Hiertoe zijn de volledige naam-, adres- en woonplaats, geboortedatum, bankgegevens, BSN-nummer en kopie ID-bewijs noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst.

Rechten werk- en opdrachtnemers
Al onze werk- en opdrachtnemers hebben het recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en bezwaar met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met Southfields via secretariaat@southfields.nl of administratie@southfields.nl.

Doorgifte derden
Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door Southfields zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken toegang tot de persoonsgegevens van de werk- en opdrachtnemers.

Southfields deelt de persoonsgegevens met Zorg van de Zaak, die als arbodienstverlener optreedt voor Southfields, softwarepakketten zoals ADP ten behoeve van de salarisverwerking, Koeleman Accountant en Belastingadviseurs B.V. die als financieel adviseur optreedt voor Southfields en het pensioenfonds BeFrank.

Voor het overige zal Southfields de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van Southfields in het belang is van haar werk- en opdrachtnemers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk te garanderen.

Beveiliging
Southfields heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De persoonsgegevens staan daartoe opgeslagen op een server, voorzien van een beveiliging middels wachtwoorden, virusscanners en remote VPN.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden bewaard gedurende de periode dat dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden. In het geval er langere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, dan gelden de bewaartermijnen zoals in de wet voorgeschreven.